Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
11.11.2016

AΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ)

ΕΚΠΑ

Ενημέρωση για το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 8.08.2016 ισχύει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπως καθορίζεται στο ν. 4412/2016, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα, σχετικά με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρώην πρόχειροι) διαγωνισμού  προβλέπονται ...περισσότερα