Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Τμήματος » Προβολή Ανακοίνωσης Τμήματος
07.08.2017

Πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Αναλυτικά η προκήρυξη...