Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς » ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ (DEPOT CLINIC)

Ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ (DEPOT CLINIC)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι είναι η κλινική  ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης :

Η κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, είναι εξειδικευμένη κλινική χορήγησης ενέσιμων σκευασμάτων Depot και ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης.

Πως λειτουργεί μία κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης:

Την ευθύνη για κάθε κλινική Depot- Ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης έχει ένας νοσηλευτής/τρια Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα.

Η κλινική λειτουργεί με προγραμματισμένα ραντεβού, στα οποία ο υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Αξιολόγηση ασθενούς
 • Καταγραφή ενδεχομένων  παρενεργειών
 • Χορήγηση Depot- ενέσιμου αντιψυχωτικού μακράς διάρκειας δράσης.
 • Επαναξιολόγηση ασθενούς
 • Παρακολούθηση και καταγραφή ψυχικής κατάστασης του ασθενούς  ανά τακτά μεσοδιαστήματα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τη χορηγούμενη θεραπεία.

Ο υπεύθυνος επαγγελματίας ψυχικής υγείας :

 • Οργανώνει τις συνεδρίες χορήγησης του φαρμάκου των  ασθενών με σύστημα ραντεβού.
 • Επιβεβαιώνει προκαταβολικά τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου
 • Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και ενημέρωση των αρχείων / μητρώων των ασθενών

Τι απαιτείται για τη λειτουργία μίας κλινικής Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης:

 • εξεταστικό κρεβάτι.
 • πιεσόμετρο.
 • οξύμετρο δάχτυλου.
 • Αντισηπτικό διάλυμα, βαμβάκι,(ή αντισηπτικά μαντηλάκια), σύριγγες 5ml-10ml, δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων, ρολό χαρτοσέντονο για το εξεταστικό κρεβάτι, γάντια μιας χρήσεως.

(προβλεπόμενο μέσο κόστος υποδομής περίπου 500,00 €)

Πως γίνεται η παραπομπή ασθενών:

Η κλινική δέχεται ασθενείς του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας / Υγιεινής. Επίσης γίνονται δεκτοί ασθενείς μετά από παραπομπή:

 • Νοσοκομείου.
 • Άλλου ΚΨΥ.
 • Ψυχιάτρων ασφαλιστικών ταμείων.
 • Ιδιωτών Ψυχιάτρων.
 • Ιζτρών άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Κατά την παραπομπή απαιτείται να διασφαλιστούν τα παρακάτω :

 • Ο υπεύθυνος ψυχίατρος να έχει επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της κλινικής ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης.
 • Να σταλεί πλήρες και ενημερωμένο ιατρικό και ιστορικό στον υπεύθυνο της κλινικής καθώς και αντίγραφο της συνταγής χορήγησης του φαρμάκου. Ο υπεύθυνος της κλινικής ουδόλως παρεμβαίνει στη θεραπευτική  επιλογή του θεράποντος ιατρού.
 • Ο υπεύθυνος να επικοινωνεί σε κάθε ραντεβού με τον υπεύθυνο ψυχίατρο του κάθε ασθενούς και ενημερώνει για την πορεία του.
 • Ο υπεύθυνος της κλινικής έχει και την ευθύνη διασφάλισης του απορρήτου των ανωτέρω πληροφοριών.

Κριτήρια για την αποδοχή ασθενών :

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας ενός ασθενούς, για την κλινική Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, η ομάδα Ψυχικής Υγείας θα πρέπει να εξετάζει αν:

 • Ο ασθενής επωφελείται από την ρουτίνα της κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης.
 • Ο ασθενής παρακολουθείται από έναν γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του ασθενή.
 • Ο ασθενής έχει σταθεροποιημένη ψυχική κατάσταση.
 • Ο ασθενής έχει χαμηλή βαθμολογία σε όλες τις κλίμακες αξιολόγησης κινδύνου.
 • Η παρουσία του ασθενή στην κλινική είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του ιδίου ή και του φροντιστή του.
 • Η παρουσία του ασθενή στην κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, είναι σύμφωνη με την κουλτούρα και την επιθυμία του ασθενή.
 • Τα ανωτέρω δύναται εναλλακτικά να διασφαλίζονται από το ενημερωτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού.

Πληροφόρηση ασθενών:

Πριν την έναρξη της θεραπείας με ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας δράσης, ο ασθενής πληροφορείται από τον υπεύθυνο σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της θεραπείας καθώς και για την διαδικασία χορήγησης.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν έννοιες όπως :

 • Τι είναι αντιψυχωτικό φάρμακο.
 • Τι είναι Depot- ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης.
 • Πως χορηγείται το Depot- ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης.
 • Οφέλη της θεραπείας.
 • Πιθανές παρενέργειες - ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής αν παρατηρήσει σημάδια παρενεργειών- ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι ενέσεις.
 • Χορήγηση ενημερωτικού εντύπου εξατομικευμένο για τον ασθενή.

Χορήγηση Depot – ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκεια δράσης :

Ο υπεύθυνος νοσηλευτής /τρια της κλινικής:

 • Δημιουργεί αρχείο του ασθενούς με το ιστορικό του ασθενούς και καταγράφει  το ραντεβού.
 • Χορηγεί ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης φάρμακο και  καταγράφει τη χορήγηση στην ειδική φόρμα καταγραφής της κλινικής, σύμφωνα με τις οδηγίες για τον έλεγχο και τη χορήγηση φαρμάκων
 • Παρατηρεί, συζητά και καταγράφει τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.
 • Αξιολογεί τον ασθενή σε κάθε ραντεβού χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένη κλίμακα αξιολόγησης  (LUNSER).

Η χορήγηση του Depot- ενέσιμου αντιψυχωτικού μακράς διάρκειας δράσης γίνεται μόνο από νοσηλευτή/τρια της κλινικής Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης και σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς χορήγησης.

Διαδικασία Χορήγησης:

 • Έλεγχος σωματικής υγείας ασθενούς (ΑΠ, σφίξεις, θερμοκρασία, κορεσμός οξυγόνου).
 • Έλεγχος της συνταγής/του φαρμάκου/της ταυτότητας του ασθενή.
 • Έλεγχος της ημερομηνία λήξης του φαρμάκου.
 • Τοποθέτηση ασθενούς στην κατάλληλη θέση.
 • Τήρηση οδηγιών πρόληψης και ελέγχου.
 • Πλύσιμο χεριών και προετοιμασία δέρματος ασθενή.
 • Χορήγηση ενέσιμου φαρμάκου βάση οδηγιών.
 • Ασφαλής απόρριψη των αιχμηρών αντικειμένων.
 • Αποφυγή υπερέκθεσης του ασθενή.

Όλες οι ενέσεις depot- μακράς διάρκειας δράσης γίνονται εν τω βάθη ενδομυϊκά στο γλουτιαίο μυ (εκτός από ιδιοσκευάσματα που έχουν άδεια για χορήγηση σε άλλη θέση). Η κλασική τεχνική του άνω-έξω τεταρτημόριου αν και χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες τείνει να εξαφανιστεί. Οι νέες οδηγίες προτείνουν τον μέσο γλουτιαίο μυ ως σημείο χορήγησης. Επίσης συνιστάται η τεχνική Z-tracking για τη χορήγηση των φαρμάκων.

Σε κάθε ραντεβού ο ασθενής αξιολογείται για:

 • Αποτελεσματικότητα Θεραπείας.
 • Ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Παρενέργειες.
 • Αλλαγές σε συμπεριφορά.
 • Συμμόρφωση στη θεραπεία.
 • Σωματική υγεία.
 • Σημάδια υποτροπής.

Σημάδια υποτροπής :

 • Όπως συμβαίνει σε όλες τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, μία από τις αρμοδιότητες του υπευθύνου της κλινικής Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης είναι να αξιολογεί τον ασθενή ώστε να προλαμβάνονται οι υποτροπές.
 • Σημεία υποτροπής θα καταγράφονται στο φάκελο του ασθενούς και στο πλάνο φροντίδας.
 • Τα σημεία υποτροπής θα συζητούνται σε όλες τις περιπτώσεις με τον υπεύθυνο ψυχίατρο του ασθενούς.

Ασθενείς που χάνουν το ραντεβού τους :

Ο υπεύθυνος της κλινικής  αποφασίζει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή ποια  από τις  παρακάτω μεθόδους επικοινωνίας να επιλέξει:

 • Τηλεφώνημα στον ασθενή ή στο φροντιστή του.
 • Επίσκεψη στο σπίτι του ασθενούς ή του φροντιστή του.
 • Οργάνωση νέου ραντεβού μέσω τηλεφώνου/ταχυδρομείου.
 • Ενημέρωση τρίτου προσώπου μετά από ενημέρωση του Διευθυντή της δομής του Κέντρου για την αποφυγή του κινδύνου παραβίασης του απορρήτου. Συστήνεται η επιλογή του  τρίτου προσώπου να συναποφασίζεται κατά το πρώτο ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητα ενημερώνεται ο υπεύθυνος ψυχίατρος του κάθε ασθενούς.

Τεκμηρίωση

Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές, κλίμακες και λοιπή βιβλιογραφία τεκμηρίωσης του ανωτέρω πρωτοκόλλου είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας από τη βάση δεδομένων του ΚΚΨΥ Ζωγράφου.

Υπεύθυνη νοσηλεύτρια :

Μαρία Νυσταζάκη τηλ.& Fax : 210 7718320,    e-mail : CMHC[at]nurs.uoa[dot]gr