Αρχική » Έρευνα

Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

 • Επιστημονική Υπεύθυνη: Δάφνη Καϊτελίδου
  Τίτλος
  ερευνητικούπρογράμματος/Title in English: i-Care (Erasmus+KA2)
  Πηγή Χρηματοδότησης:
  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
  Σύντομη Περιγραφή:
  Ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης τυπικών και άτυπων φροντιστών i-Care MOOC (http://www.i-care-mooc.eu), με αντικείμενο τη Δωρεάν Εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες φροντίδας της υγείας, σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι άτυποι φροντιστές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες για τις πιο διαδεδομένες ασθένειες (basic skills) και οι άτυποι και τυπικοί φροντιστές θα αναπτύξουν κοινωνικές (soft skills) και δεξιότητες ΤΠΕ (ICT skills), οι οποίες είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξειδίκευση των φροντιστών στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Οι ομάδες-στόχοι του I CARE είναι άτυποι φροντιστές (μετανάστες, άνεργες γυναίκες, συγγενείς ασθενών, κ.λπ.) που εργάζονται στο σπίτι, νοσηλευτές, Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτές νοσηλευτικών και κοινωνικών σπουδών.

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Βελονάκης
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των ανισοτήτων πρόσβασης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε υπηρεσίες υγείας». (Κωδικός έργου: MIS 377228). www.healthgate4all.gr 
  Title in English: The detection, transcription, and analysis of inequalities to healthcare access for immigrants living in Greece
  Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Σύντομη Περιγραφή: Διεξαγωγή συγχρονικής μελέτης για τη διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των ανισοτήτων πρόσβασης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε υπηρεσίες υγείας. Σύγκριση της ομάδας των μεταναστών με Έλληνες και εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων. Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και συμβουλές σε θέματα υγείας και νομικά ζητήματα.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μαντάς
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: BIOMED (Marie-Curie programme).
  Σύντομη Περιγραφή: Αφορά στην ανάπτυξη (έρευνα και εκπαίδευση) του γνωστικού αντικειμένου της Βιοϊατρικής Πληροφορικής στις χώρες της Μεσογείου. Διάρκεια 4 χρόνια (2013-2017).  Ιστότοπος υπό κατασκευή.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη: Παναγιώτα Σουρτζή
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: ELLAN- European Later Life Network http://ellan.savonia.fi/ 
  Πηγή Χρηματοδότησης: LLP-2013-ERASMUS
  Σύντομη Περιγραφή: Η ανάπτυξη ενός κοινά συμφωνημένου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Βασικών Δεξιοτήτων για την εργασία με τους ηλικιωμένους. Συμμετέχουν 28 εταίροι –κυρίως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 26 χώρες. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει η συλλογή και ανάλυση (1) των απόψεων των ηλικιωμένων για τις γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας όταν εργάζονται μαζί τους, (2) της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, (3) των απόψεων των επαγγελματιών για τις επιθυμητές δεξιότητες για την εργασία με ηλικιωμένους, (4) των απόψεων των φοιτητών υγείας και πρόνοιας σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία με τους ηλικιωμένους και, (5) των καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και καλών πρακτικών για την εργασία με ηλικιωμένους.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη: Αθηνά Καλοκαιρινού
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με κωδικό MIS 376390
  Πηγή Χρηματοδότησης:ΕΣΠΑ
 • Επιστημονική Υπεύθυνη: Αθηνά Καλοκαιρινού
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος:  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» με κωδικό MIS 374850
  Πηγή Χρηματοδότησης:ΕΣΠΑ
 • Επιστημονική Υπεύθυνη: Δάφνη Καϊτελίδου
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας-εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην Κοινότητα». http://akeso.nurs.uoa.gr 
  Title in English: AKESO-2. Set up, organization and evaluation of home health and palliative care in the community.
  Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπουργείο  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Σύντομη Περιγραφή: Διεξαγωγή μελέτης για την ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας και αξιολόγησης των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, όπου  περιλαμβάνεται έρευνα ικανοποίησης ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και εκτίμηση των οικονομικών οφελών που μπορούν να προκύψουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τη δημιουργία ανάλογων δομών. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η εκπαίδευση νοσηλευτών σε θέματα κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας στην κοινότητα με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη: Δάφνη Καϊτελίδου
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: Health Expenditures by diseases and conditions – HEDIC (2013/S 089-150438)
  Πηγή Χρηματοδότησης:  Eurostat
  Σύντομη Περιγραφή: Πρόκειται για διακρατικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 12 Ευρωπαϊκές χώρες με επικεφαλής τον οργανισμό IGSS (L’Inspection générale de la sécurité sociale) του Λουξεμβούργου. Αντικείμενο, είναι ο επιμερισμός της υγειονομικής δαπάνης κατά ευρεία νοσολογική κατηγορία (ICD), ανά φύλο και  ηλικιακή ομάδα.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μ. Διομήδους.
  Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: Ιστότοπος ενημέρωσης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ιστότοπος υπό κατασκευή.
  Πηγή Χρηματοδότησης:  ΕΛΚΕ