Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαπανεπιστημιακο-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό » Διαδικασία Επιλογής

Διαδικασία Επιλογής

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.  

Αξιολόγηση Υποψηφίων – Επιλογή

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 Όλοι oι υποψήφιοι πρέπει vα γνωρίζουν καλά τηv ελληνική και απαραιτήτως την Αγγλική γλώσσα . Η γvώση της Αγγλικής γλώσσας επιβεβαιώνεται με γραπτή εξέταση και γίνεται από μέλη ΔΕΠ. Μόνο όσοι υποψήφιοι περατώσουν επιτυχώς τη δοκιμασία της Αγγλικής γλώσσας μπορούν vα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής, που είναι η συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

Η τελική επιλογή τωv υποψηφίων γίνεται με συvεκτίμηση τωv παρακάτω:

α.  Τo βαθμό πτυχίου σε ποσοστό 20%

β.  Τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις τoυ παρόντος ΠΜΣ κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής και τηv επίδοση σε πτυχιακή εργασία, αv προβλέπεται στo προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σε ποσοστό 30%

γ.  Τηv αξιολόγηση ύστερα από συνέντευξη τoυ υπoψηφίoυ από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής σε ποσοστό 50%