Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαπανεπιστημιακο-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό » Διοίκηση/Οργάνωση

Οργάνωση

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λειτουργούν Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό (Δ-Δ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο ‘Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας’.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Υποψήφιοι που ισοψηφούν με τον τελευταίο θα θεωρούνται επιτυχόντες και θα εγγράφονται. Ο αριθμός εισακτέων για κάθε κατεύθυνση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με πρόταση της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής - Διατμηματικής Επιτροπής.

Φοιτητική εισφορά

Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται φοιτητικές εισφορές (δίδακτρα) σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 και το ΦΕΚ του Μ.Δ.Ε. Το πρόγραμμα θα αυτοχρηματοδοτείται  με  δίδακτρα που θα καθορίζονται από την ΕΔΔΕ και θα ανακοινώνονται με την προκήρυξη της λειτουργίας του προγράμματος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Διοίκηση

Το ανώτατο όργανο του Δ-Δ ΠΜΣ είναι η Ειδική Διαπανεπιστημιακή - Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΔΕ) η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο και ένα αναπληρωματικό μέλος από κάθε Τμήμα που διοργανώνει το παρόν ΠΜΣ ενώ το Συντονιστικό Τμήμα εκπροσωπείται από 2 τακτικά μέλη. Ο Πρόεδρος της ΕΔΔΕ εκλέγεται από τα μέλη της. Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων ορίζονται από τις αντίστοιχες ΓΣΕΣ των Τμημάτων τους.

Μέλη της ΕΔΔΕ:

  • Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς (Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Συντονιστικό Τμήμα)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου (Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Συντονιστικό Τμήμα)
  • Καθηγητής Δημήτριος Γκιώκας (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αφροδίτη Τσαλγατίδου (Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ)
  • Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Παν/μίου Πειραιώς)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς)
  • Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Πικράκης (Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς)

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) τoυ Δ-Δ ΠΜΣ είναι τριμελής και εκλέγεται από την ΕΔΔΕ. Η (ΣΕ) προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της ΕΔΔΕ, ο οποίος και εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή του Δ-Δ ΠΜΣ. Ο Διευθυντής της ΣΕ του Δ-Δ ΠΜΣ είναι οικονομικός υπόλογος έναντι του ΕΛΚΕ του Συντονιστικού Ιδρύματος.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.