Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαπανεπιστημιακο-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό » Πρόγραμμα Σπουδών » Πληροφορική Υγείας

 

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα βασικού κορμού

ECTS

Μαθήματα κατεύθυνσης

ECTS

Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας

5

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

4

Εισαγωγή στις Επιστήμες Υγείας

4

Βάσεις Δεδομένων

4

Διεθνή Συστήματα Υγείας

4

Δίκτυα Υπολογιστών

4

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

4

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

4

Αξιολόγηση και Διαχείριση Τεχνολογίας Υγείας

4

Ανάλυση Βιοϊατρικών Σημάτων και Εικόνων

4

Μεθοδολογία  της Έρευνας

4

Τηλεϊατρική

4

Βιοστατιστική

5

Διαχείριση και εξόρυξη γνώσης

6

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

 

Γ’ Εξάμηνο

Δ’ Εξάμηνο

Μαθήματα κατεύθυνσης

ECTS

 

ECTS

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός  JAVA

6

Διπλωματική Εργασία

30

Αρχές Βιοπληροφορικής

4

 

 

Πρακτική Άσκηση

20

 

 

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Γενικό Σύνολο

120