Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Για τους υποψηφίους

Δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄κύκλου σπουδών των Συμμετεχόντων Τμημάτων ή ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 50 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Επιλογή εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Προφορική συνέντευξη(40%)
  • Βαθμός πτυχίου (20%)
  • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο Lower B2) (15%)
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών (10%)
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό (5%)
  • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό (5%)
  • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό (5%)

Απαραίτητα δικαιολογητικά δήλωσης ενδιαφέροντος

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά δήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να τα βρείτε εδώ

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής
Δήλου 1Α Γουδή, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00 εκτός αργιών,
κος Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 7461499

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 2000 ευρώ στο σύνολό του και κατατίθεται σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου.
Το ποσό ενδέχεται να αναπροσαρμόζοται με βάση τις διατάξεις κάθε έτους.Τα δίδακτρα αξιοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.