Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Οργάνωση-Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση του Προγράμματος


Οργάνωση

Τα Τμήματα:

 • Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ 
 • Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
 • Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας».

Διοίκηση

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι:

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) 

Μέλη της ΕΠΣ είναι:

 • Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου (Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ) (Πρόεδρος) 
 • Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου (Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ) 
 • Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ) 
 • Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Παν/μίου Πειραιώς) 
 • Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς)
 • Επίκουρος Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς) 
 • Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Πικράκης (Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς)

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) η οποία απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την ΕΔΕ. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ.

Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της ΕΠΣ.

 

Επιστροφή