Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προς Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Πληροφορίες για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές


Βαθμολόγηση

Τρόπος υπολογισμού τoυ βαθμoύ τoυ ΜΔΕ:

  • Πολλαπλασιάζεται o βαθμός της κάθε διδακτικής ενότητας επί τo ισoδύvαμo των Πιστωτικών Μovάδωv (ECTS) της διδακτικής ενότητας (η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμoλoγείται και υπoλoγίζεται ως διδακτική ενότητα).
  • Υπoλoγίζεται τo άθρoισμα τωv γιvoμέvωv όλωv τωv διδακτικών ενοτήτων
  • Διαιρείται τo παραπάvω άθρoισμα δια τoυ συvόλoυ των απαιτoυμέvωv Πιστωτικών Μovάδωv (ECTS) της κατεύθυνσης.

Σύμβουλοι - Επίλυση Προβλημάτων

Για κάθε κατεύθυνση του ΔΠΜΣ έχει ορισθεί ένας υπεύθυνος Καθηγητής που μπορεί να συμβουλεύει τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε ακαδημαϊκά θέματα.

  • Ειδίκευση: Πληροφορική της Υγείας
    Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς
  • Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
    Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου

Επίσης με την είσοδο σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή στο ΔΠΜΣ ορίζεται ένας Επιβλέπων Καθηγητής ο οποίος καθοδηγεί και συμβουλεύει τον Μ.Φ. σε όλη την πορεία του στο ΔΠΜΣ. Ο ΕΚ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους διδάσκοντες του προγράμματος. 

Τέλος ο Μ.Φ. μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πρόβλημα που θα προκύψει.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης προβλέπεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Το θέμα της Εργασίας ορίζεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ) σε συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή (ΜΦ) και υποβάλλεται προς έγκριση στη ΣΕ. Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ενδείκνυται να είναι πρωτότυπο και με ερευνητικό χαρακτήρα.

Η Διπλωματική εργασία παρουσιάζεται και βαθμολογείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Ο τελικός βαθμός της εργασίας προέρχεται από τον μέσο όρο της βαθμολογίας και των τριών εξεταστών.
Η εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τη ΣΕ και συγκροτείται από τον ΕΚ και δύο ακόμα μέλη που ανήκουν στους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος.

οδηγίες διεκπεραίωσης Διπλωματικής 

 


Επιστροφή