Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προς Υποψηφίους

Πληροφορίες για τους Υποψηφίους


Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄κύκλου σπουδών των Συμμετεχόντων Τμημάτων ή ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 50 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Επιλογή εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Προφορική συνέντευξη(40%)
 • Βαθμός πτυχίου (20%)
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο Lower B2) (15%)
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών (10%)
 • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό (5%)
 • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό (5%)
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό (5%)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά δήλωσης ενδιαφέροντος είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση Συμμετοχής (έντυπο του Τμήματος)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο Πτυχίου όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου
 • Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών
 • Φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, Β2, Γ1 ή Γ2
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.
 • Πιστοποιητικό Αντιστοιχίας και Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όσοι προέρχονται από ιδρύματα αλλοδαπής, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 • Εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο.

Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Ταχυδρομική αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής
Δήλου 1Α Γουδή, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00 εκτός αργιών,
κος Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 7461499

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 2000 ευρώ στο σύνολό του και κατατίθεται σε τρεις δόσεις (680 € με την εγγραφή, 660 € στην αρχή του β' εξαμήνου και 660 € στην αρχή του γ' εξαμήνου). Η κατάθεση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ALPHA BANK στον αριθμό λογαριασμού: 802002001000227 (ΙΒΑΝ: GR 0301408020802002001000227).

Μετά την κατάθεση είναι απαραίτητο να προσκομίσετε το αντίγραφο της κατάθεσης στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής, με το οποίο αποδεικνύεται η κατάθεση.

Το ποσό ενδέχεται να αναπροσαρμόζοται με βάση τις διατάξεις κάθε έτους.Τα δίδακτρα αξιοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Επιστροφή