Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος


Το ΔΠΜΣ προσφέρει:

  • Συνεχή στήριξη στον φοιτητή
  • Μαθήματα εστιασμένα στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας
  • Καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • Σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες

Γιατί να επιλέξετε το ΔΠΜΣ;

Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους υποψηφίους του χαρίζοντας τους πολύτιμα εφόδια με τα οποία θα καινοτομούν και θα ηγούνται των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα της φροντίδας υγείας.

Το όραμα των σύγχρονων οργανισμών είναι η επίτευξη των στόχων τους με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Το ΔΠΜΣ δίνει την ευκαιρία στους υποψηφίους του να αναπτύξουν στρατηγικές αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας, να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας και να θέσουν τα θεμέλια υγιούς ανάπτυξης των σύγχρονων συστημάτων υγείας τα οποία θα συμβαδίζουν με τις νέες γνώσεις και τεχνολογίες.

Oι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας με πολύτιμα εφόδια. Οι γνώσεις που αποκτούν σχετίζονται με τον τομέα της Οργάνωσης, της Διοίκησης, της Οικονομίας, των Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι φοιτητές με κατεύθυνση «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» εκπαιδεύονται στην αναλυτική στρατηγική σκέψη, στον ολιστικό τρόπο σκέψης και στις τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας. Μαθαίνουν για τα διεθνή συστήματα υγείας, την πολιτική υγείας, τον ορθό τρόπο προαγωγής της δημόσιας υγείας μέσα από σύγχρονες και ρεαλιστικές στρατηγικές. Η κατεύθυνση «Πληροφορική της Υγείας» εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των δικτύων, των επικοινωνιών, των σημάτων και εικόνων, του ορθού σχεδιασμού λήψης αποφάσεων. Γνωρίζουν να χειρίζονται συστήματα βάσεων δεδομένων, υποστήριξης λήψης αποφάσεων, να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα  υγείας και ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ είναι σε θέση να συνδυάζουν γνώσεις και διαίσθηση, αναλυτικό τρόπο σκέψης και κριτική θεώρηση.

Επιστροφή