Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Τμήματος » Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

1. Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Κρίσεων στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Δημόσια Υγεία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα εξής επιστημονικά αντικείμενα: Δημόσια Υγεία (Public Health), Κοινοτική Νοσηλευτική (Community Nursing),  Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα Υγείας (Management Crisis in Health Sector).

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε διαγνωστικά κέντρα, Τμήματα  Νοσοκομείων και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και σε εξειδικευμένες Μονάδες Επείγουσας προ-Νοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Ωρολόγια Προγράμματα Ακαδ. Έτους 2022-2023

Ωρολόγια Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου  

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

  • Ειδικεύσεις:  
  1. Διαχείριση Κρίσεων στον τομέα της Υγείας
  2. Κοινοτική Νοσηλευτική 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων και Νοσηλευτική στη Δημόσια Υγεία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ειδικά για την Ειδίκευση «Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας ως συναφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια Ειδίκευση του ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων σε άλλες ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ, μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.

Κριτήρια Επιλογής

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία. (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους).

Η διόρθωση των γραπτών γίvεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νoσηλευτικής που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μόvov όσoι υπoψήφιoι περατώσoυv επιτυχώς την παραπάνω δοκιμασία μπoρoύv vα λάβουν μέρος στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30% (τα σχετικά μαθήματα θα αναγράφονται στην προκήρυξη)
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
  • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμίσαντες ως υπεράριθμοι.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των κενούμενων θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων από ισοβαθμήσαντες.

Επιστροφή