Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα

Μαθήματα

ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σαν υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για τους φοι­τητές του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση του φοιτητή.

Η απουσία του φοιτητή από τις φροντιστηριακές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις πέραν του 10% των καθορισμένων ωρών σημαίνει αποκλεισμό από τις εξετάσεις και την παρακολούθηση εκ νέου του μαθήματος. Η παρακολούθηση εκ νέου περιλαμβάνει το μάθημα στο σύνολό του.

Η απουσία των φοιτητών, που είναι εκπρόσωποι στα συλλογικά όργανα, από τα φροντιστήρια, εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις θα αναπληρώνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα.

Όταν αλλάζει το διδακτικό βιβλίο ή ο διδάσκων του μαθήματος, ο φοιτητής θα εξετάζεται στη νέα ύλη όπως αυτή διαμορφώνεται από το νέο διδάσκοντα. Επίσης, ο φοιτητής που παρακολουθεί εκ νέου το μάθημα, επειδή αποκλείστηκε λόγω απουσιών ή άλλης αιτίας, δεν δικαιούται νέου δωρεάν συγγράμματος ή σημειώσεων.

Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε διδακτέα ύλη σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις. Οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές, ή στηριζόμενες σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντα. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν-δέκα (0-10) με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς την χρήση κλασματικού μέρους.

ΤΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σαν κατ' επιλογήν μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει, ώστε να συμπληρώσει τις διδακτικές μονάδες (δ.μ.), που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου του. Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει τα μαθήματα επιλογής του εξαμήνου ή προηγουμένου ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και με τους περιορισμούς του Προγράμματος Σπουδών. Αναφορικά με τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τον αριθμό των δ.μ. κάθε μαθήματος επιλογής ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά μαθήματα.

Τα μαθήμτα....εδώ...

Οι Αναθέσεις διδασκαλίας...εδώ...