Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποτροφίες

Υποτροφίες

Στους φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό των Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., ο οποίος ανακοινώνεται από την Γραμματεία. Οι φοιτητές που δεν θα έχουν κανονική παρακολούθηση δε θα εντάσσονται στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. Υποτροφίες χορηγούνται και από τα Κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με προκηρύξεις που γίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Παν/μίου (Χρήστου Λαδά 6) οι οποίες ανακοινώνονται και από τη Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης χορηγούνται υποτροφίες από διαφόρους οργανισμούς (εσωτερικού-εξωτερικού). Τα ενημερωτικά φυλλάδια για τις παραπάνω υποτροφίες ανακοινώνονται στις πινακίδες της Γραμματείας και κοινοποιούνται στο Σύλλογο Φοιτητών και Αποφοίτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ

Η κύρια δράση του προγράμματος Σωκράτης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ο Έρασμος. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Έρασμος ενθαρρύνει την διαπανεπιστημιακή συνεργασία, την κινητικότητα τόσο των φοιτητών (MS) όσο και των μελών του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων για διαστήματα μικρής διάρκειας (TS) και την προαγωγή ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση.

Το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψηφίους διδάκτορες να φοιτήσουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες. Η διάρκεια των σπουδών εξαρτάται από τις επιμέρους συμφωνίες και κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες. Άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων είναι εντατικά προγράμματα σπουδών μικρής  διάρκειας με τη συμμετοχή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων από τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές διαφορετικές χώρες (ΙΡ) καθώς και σχέδια ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών με τη συμμέτοχη τριών τουλάχιστον διαφορετικών χωρών (PROG-MODE). Επίσης τα θεματικά δίκτυα (Thematic Networks) για τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στα πλαίσιο ενός δεδομένου ακαδημαϊκού κλάδου ή γνωστικού πεδίου με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το τμήμα μας για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών με τα Πανεπιστήμια Turun Yliopisto της Φιλανδίας, (υπευθ. Αναπλ. Καθ Ε. Πατηράκη), Cardiff της Μ. Βρετανίας (υπευθ. Καθ Χρ. Λεμονίδου), Gothenburg (Σουηδίας), City (Μ. Βρετανίας) (υπευθ. Αναπλ. Καθ. Π. Σουρτζή), Wieen Uni-versitat της Αυστρίας, Middlesex (Μ. Βρετανίας) (υπευθ. Αναπλ. Καθ. Α. Καλοκαιρινού), Uni-versity of Health Informatics and Technology (Αυστρίας), Technical University of Braun-schweig (Γερμανίας) και University of Amster-dam (AMC) (Ολλανδίας) (υπευθ. Καθ. Ι Μαντάς). Στο πλαίσιο αυτό για τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης και φοίτησης τους (από το 2ο έτος σπουδών και μετά) στα παραπάνω Πανεπιστήμια (με βάση κριτήρια επιλογής και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους Καθηγητές).

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος των διμερών συμφωνιών του κάθε Ιδρύματος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες σε συνεννόηση με το Τμήμα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία επιλογής καθώς και για την αναγνώριση των σπουδών κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ παρέχονται από την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ελισάβετ Πατηράκη, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος και από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, τηλ. 210-3689713-4 καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus/.