Αρχική » Τμήμα » Σύντομη Παρουσίαση του Τμήματος

H Ιστορία του Τμήματος Νοσηλευτικής:

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 1979 ως Τμήμα τετραετούς φοίτησης στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1980-81.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως Τμήμα ισότιμο με τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ, την 2424/83 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ΒΙ. 959/22-8-83 Υπουργική απόφαση και την από 29-7-83 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

To Τμήμα Νοσηλευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα.

Η Νοσηλευτική Επιστήμη μαζί με την Ιατρική, την Οδοντιατρική και τη Φαρμακευτική συνιστούν τις Επιστήμες Υγείας.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών παρέχεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η δε στρατιωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής, σύμφωνα με τον Οργανισμό της.

 • 1979: ίδρυση
 • 1980-81: πρώτο έτος λειτουργίας
 • 1983-84: αυτόνομο τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2005-06: έναρξη ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των φοιτητών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών
 • 2010: τριάντα έτη λειτουργίας

Ειδικότερα το Τμήμα Νοσηλευτικής παρέχει:

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών:

1) Στη φροντίδα υγείας (προαγωγή της υγείας, πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας, αποκατάσταση της υγείας)

 • του ατόμου
 • της οικογένειας
 • της κοινότητας

2) Στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας
3) Στην έρευνα
4) Στην εκπαίδευση

Δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της Υγείας (έρευνα).

Η Φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής:

Επίκεντρο της νοσηλευτικής είναι ο άνθρωπος σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του, στα φυσιολογικά και παθολογικά φαινόμενα της ζωής.  Η Νοσηλευτική Επιστήμη μελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά, τις αντιδράσεις σε υπαρκτά ή/και δυνητικά προβλήματα υγείας ή τη βελτίωση της συνολικής ευεξίας του ατόμου/οικογένειας/κοινότητας. Η νοσηλευτική πρακτική στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των νοσηλευτών, την πρόληψη της ασθένειας και της βλάβης, την ανακούφιση του «υποφέρειν» και τη συνηγορία στη φροντίδα ατόμων, οικογενειών, κοινοτήτων και πληθυσμών.

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής αξιοδοτείται η καινοτόμος έρευνα και η αριστεία στη φροντίδα των ασθενών και διδάσκεται ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων, των οικογενειών και της κοινότητας.

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής προσπαθεί να ενδυναμώσει την παραδοχή ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μοναδική, υπεύθυνη για τον εαυτό της και ικανή να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης επιβεβαιώνει την αξία, την αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Το διδακτικό προσωπικό καλλιεργεί την εκπαίδευση ως αμοιβαία ενεργητική διαδραστική διεργασία καθηγητή-φοιτητή σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  Ευθύνη του καθηγητή είναι η ανάπτυξη του δυναμικού του φοιτητή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής προάγει το πνεύμα της έρευνας, βοηθά τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία στην πρακτική και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης. Η έρευνα καθοδηγεί την εκπαίδευση και διαμορφώνει την πρακτική που δίνει έμφαση στην αναγνώριση και στην τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας υγείας της κοινωνίας.

Η Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής:

Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να αναπτύξει, να μεταδώσει και να εφαρμόσει τη νοσηλευτική γνώση. Η θεωρητική και η κλινική εκπαίδευση είναι εξίσου αναγκαία για την κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων νοσηλευτών ικανών να ασκήσουν τη Νοσηλευτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η διατύπωση και μελέτη ερευνητικών ερωτημάτων και/ή υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Νοσηλευτικής:

 • Προάγει την έρευνα και μεταδίδει τη γνώση διαμέσου της διδασκαλίας.
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.
 • Καλλιεργεί τις απαραίτητες ικανότητες για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών των πολιτών.

Οι Σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής:

Ι. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σύνολο 57 μαθημάτων (235 Διδακτικές μονάδες κατ’ ελάχιστον, 240 πιστωτικές μονάδες - ECTS) ενώ η διάρκεια των σπουδών είναι 4 έτη.

 • Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα

1) Κατανέμονται ανά εξάμηνο (σύνολο 43)
2) Απαιτείται επιτυχής εξέταση

 • Τα  κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

1) Ο φοιτητής επιλέγει 14 ανάμεσα σε 40 μαθήματα
2) Συμπληρώνουν τις διδακτικές μονάδες (ΔΜ), που απαιτούνται για την  απόκτηση του πτυχίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε εδώ.

ΙΙ. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα που οργάνωσε και λειτούργησε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994. Το Τμήμα οργανώνει και λειτουργεί απο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017:

1) Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

Ειδικεύσεις:
 • Δημόσια Υγεία
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Διαχείριση Κρίσεων στο Τομέα της Υγείας

2) Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη

Ειδικεύσεις:
 • Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
 • Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική

3) Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική

Ειδικεύσεις:
 • Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
 • Χειρουργική Νοσηλευτική

4) Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Ενηλίκων

Ειδικεύσεις:
 • Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
 • Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Ψυχική Υγεία

Τα προαναφερθέντα ΠΜΣ έχουν διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση τους οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του εκάστοτε Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

III. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Συνεργασία με Άλλα Τμήματα / Σχολές

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας" λειτουργεί απο το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 με Συντονιστικό Τμήμα το Τμήμα Νοσηλευτικής. Απο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρύθηκε σε Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας". Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών συνδιοργανώνεται απο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα Τμήματα που συμμετέχουν είναι τα εξής: Τμήμα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής καθώς και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

1) Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας

Ειδικεύσεις:
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληροφορική της Υγείας

Το προαναφερόμενο ΔΠΜΣ έχει διάρκεια 3 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παραπάνω Ειδικεύσεις. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται στις 90  (90 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.


Η Ιατρική Σχολή σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

2) Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.


Τα Τμήματα Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

3) Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική

Το παρόν ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.


Τα Τμήματα Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, το Βιοϊατρικών Επιστημών Ερευνητικό Κέντρο “Alexander Fleming", το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών οργανώνουν και λειτουργούν το:

4) Athens International Master's Programme in Neurosciences

Το παρόν ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

IV. Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διπλώματος ορίζεται στα 3-6 χρόνια.

Η Απασχόληση των Αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής:

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος είναι άμεση και περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς και επιλογές όπως:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δομές χρόνιας φροντίδας, σχολεία, χώροι εργασίας

ΕΡΕΥΝΑ

 • Κλινική, (ανάπτυξη διαδικασιών, θεραπειών κ.τ.λ.), δημόσια υγεία και επιδημιολογία, επιχειρησιακή, βασική (π.χ. μοριακή βιολογία), ψυχοκοινωνική, πληροφοριακά συστήματα, εκπαιδευτική, φαινομενολογική- εθνογραφική, ανάπτυξη θεωρίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μέση εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Διοικητές Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ), Διοικητές και Υποδιοικητές Νοσοκομείων, Διευθυντές Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων Ιδρυμάτων, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Γραφείων

Πλεονεκτήματα Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής:

 • Υψηλού επίπεδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση- ευχέρεια επιλογής
 • Σχετικά εύκολη κινητικότητα
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Ανεπανάληπτες επαγγελματικές εμπειρίες
 • Μεγάλη ζήτηση διεθνώς
 • Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης
 • Καλές προοπτικές ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας
 • Υψηλή προσωπική ικανοποίηση
 • Συμβολή στην πρόληψη της νόσου, την προαγωγή της υγείας και την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών

Επιστροφή