Αρχική » Το Τμήμα » Σύντομη παρουσίαση του Τμήματος

H Ιστορία του Τμήματος Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 1979 ως Τμήμα τετραετούς φοίτησης στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1980-81.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως Τμήμα ισότιμο με τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ , την 2424/83 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ΒΙ. 959/22-8-83 Υπουργική απόφαση και την από 29-7-83 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

To Τμήμα Νοσηλευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα.

Η Νοσηλευτική Επιστήμη μαζί με την Ιατρική, την Οδοντιατρική και τη Φαρμακευτική συνιστούν τις Επιστήμες Υγείας.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 η Ακαδημαϊκή εκπάιδευση των φοιτητών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών παρέχεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η δε στρατιωτική εκπάιδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής, σύμφωνα με τον Οργανισμό της.

 • 1979: ίδρυση
 • 1980-81: πρώτο έτος λειτουργίας
 • 1983-84: αυτόνομο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2005-06: έναρξη ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των φοιτητών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών
 • 2010: τριάντα έτη λειτουργίας

Ειδικότερα το Τμήμα Νοσηλευτικής παρέχει:

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων  νοσηλευτών:

1) Στη φροντίδα υγείας (προαγωγή της υγείας , πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας, αποκατάσταση της υγείας)

 • του ατόμου
 • της οικογένειας
 • της κοινότητας

2) Στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας
3) Στην έρευνα
4) Στην εκπαίδευση

Δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της Υγείας (έρευνα).

Η Φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής

Επίκεντρο της νοσηλευτικής είναι ο άνθρωπος σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του, στα φυσιολογικά και παθολογικά φαινόμενα της ζωής.  Η Νοσηλευτική Επιστήμη μελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά, τις αντιδράσεις σε υπαρκτά ή/και δυνητικά προβλήματα υγείας ή τη βελτίωση της συνολικής ευεξίας του ατόμου/οικογένειας/κοινότητας. Η νοσηλευτική πρακτική στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των νοσηλευτών, την πρόληψη της ασθένειας και της βλάβης, την ανακούφιση του «υποφέρειν» και τη συνηγορία στη φροντίδα ατόμων, οικογενειών, κοινοτήτων και πληθυσμών.

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής αξιοδοτείται η καινοτόμος έρευνα και η αριστεία στη φροντίδα των ασθενών και διδάσκεται ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων, των οικογενειών και της κοινότητας.

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής προσπαθεί να ενδυναμώσει την παραδοχή ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μοναδική, υπεύθυνη για τον εαυτό της και ικανή να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης επιβεβαιώνει την αξία, την αξιοπρέπεια και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Το διδακτικό προσωπικό καλλιεργεί την εκπαίδευση ως αμοιβαία ενεργητική διαδραστική διεργασία καθηγητή-φοιτητή σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  Ευθύνη του καθηγητή είναι η ανάπτυξη του δυναμικού του φοιτητή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής προάγει το πνεύμα της έρευνας, βοηθά τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία στην πρακτική και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης. Η έρευνα καθοδηγεί την εκπαίδευση και διαμορφώνει την πρακτική που δίνει έμφαση στην αναγνώριση και στην τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας υγείας της κοινωνίας.

Η Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής

Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να αναπτύξει, να μεταδώσει και να εφαρμόσει τη νοσηλευτική γνώση. Η θεωρητική και η κλινική εκπαίδευση είναι εξίσου αναγκαία για την κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων νοσηλευτών ικανών να ασκήσουν τη Νοσηλευτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η διατύπωση και μελέτη ερευνητικών ερωτημάτων και/ή υποθέσεων

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Νοσηλευτικής:

 • Προάγει την  έρευνα και μεταδίδει τη γνώση διαμέσου της διδασκαλίας.
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.
 • Καλλιεργεί τις απαραίτητες ικανότητες για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών των πολιτών

Οι Σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής

Ι. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σύνολο 56 μαθημάτων (231 Διδακτικές μονάδες κατ’ ελάχιστον)

 • Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • Κατανέμονται ανά εξάμηνο (σύνολο 42)
 • Απαιτείται επιτυχής εξέταση
 • Τα  κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • Ο φοιτητής επιλέγει 14 ανάμεσα σε 61 μαθήματα
 • Συμπληρώνουν  τις διδακτικές μονάδες (ΔΜ), που απαιτούνται για την  απόκτηση του πτυχίου.
Ικανοποίηση Προπτυχιακών Φοιτητών από το Πρόγραμμα Σπουδών

ΙΙ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα που οργάνωσε και λειτούργησε  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94

α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc)

Διάρκεια σπουδών: 2 έτη

Κατευθύνσεις
Κλινική Νοσηλευτική

 • Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
 • Νοσηλευτική Ελέγχου Λοιμώξεων
 • Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
 • Ογκολογική & Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Χειρουργική Νοσηλευτική
 • Δημόσιας Υγείας

Ψυχική Υγεία
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Πληροφορική Υγείας
Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών
Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
Ιατρική & Υγιεινή της Εργασίας
Εγκέφαλος και Νους
Βασική & Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Μοριακή Ιατρική
Κλινική Βιοχημεία –Μοριακή Διαγνωστική

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D)

Διάρκεια σπουδών: 2-4 έτη

Η Απασχόληση των Αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος είναι άμεση και περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς και επιλογές όπως:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δομές χρόνιας φροντίδας, σχολεία, χώροι εργασίας

ΕΡΕΥΝΑ

 • Κλινική, (ανάπτυξη διαδικασιών, θεραπειών κ.τ.λ.), δημόσια υγεία και επιδημιολογία, επιχειρησιακή, βασική (π.χ. μοριακή βιολογία), ψυχοκοινωνική, πληροφοριακά συστήματα, εκπαιδευτική, φαινομενολογική- εθνογραφική, ανάπτυξη θεωρίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μέση εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Διοικητές Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ), Διοικητές και Υποδιοικητές Νοσοκομείων, Διευθυντές Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων Ιδρυμάτων, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Γραφείων

Πλεονεκτήματα Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής

 • Υψηλού επίπεδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση- ευχέρεια επιλογής
 • Σχετικά εύκολη κινητικότητα
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Ανεπανάληπτες επαγγελματικές εμπειρίες
 • Μεγάλη ζήτηση διεθνώς
 • Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης
 • Καλές προοπτικές ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας
 • Υψηλή προσωπική ικανοποίηση
 • Συμβολή στην πρόληψη της νόσου, την προαγωγή της υγείας και την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών

Η ιστορία

Η ιστορία του τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ...εδώ

Η ιστορία του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών...εδώ