Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Παναγιώτα Σουρτζή

Γραμματεία:   Ευθυμία Παπανικολάου, τηλ. 210 7461505, e-mail: epapani[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:  - Δημόσια Υγεία
                      - Κοινοτική Νοσηλευτική
                      - Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας

Σύνολο διδάκτρων:  2.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)

Διάρκεια σπουδών:                      4 εξάμηνα
Εξάμηνο έναρξης μαθημάτων:     Χειμερινό
Γλώσσα Διδασκαλίας:                  Ελληνική

Υποχρεωτική Παρακολούθηση μαθημάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Δημόσια Υγεία» έχει ως σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Δημόσιας Υγείας, της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας μέσω τη απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που ενδυναμώνουν τη διεπιστημονική συνεργασία και προετοιμάζουν επιστήμονες με την ικανότητα να καινοτομούν στο πλαίσιο της εργασίας τους, αλλά και στην κοινωνία.

Mε την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να:

· προσδιορίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας και πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών τάσεων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών. 

· αναλύουν και αξιολογούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ατομικών, κοινωνικών και παγκόσμιων παραγόντων ώστε να παρεμβαίνουν με κατάλληλες δραστηριότητες για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στο πλαίσιο ευθύνης τους. 

·σχεδιάζουν, εκτελούν αξιολογούν και ερευνούν παρεμβάσεις που ως σκοπό έχουν τη διευκόλυνση της πρόληψης της νόσου, της προαγωγής της υγείας και της διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στον τομέα της υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τη διεπιστημονικότητα.

συνεργάζονται με τους αρμόδιους επιστημονικούς κλάδους, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους λήπτες των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την εκπόνηση κατάλληλων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διασύνδεση των πτυχιούχων με την αγορά εργασίας


 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ειδικά για την Ειδίκευση «Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας ως συναφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι πέντε (5) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια Ειδίκευση του ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων σε άλλες ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ, μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.

 

 

Επιλογή Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30% (τα σχετικά μαθήματα θα αναγράφονται στην προκήρυξη)
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
  • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμίσαντες ως υπεράριθμοι.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των κενούμενων θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων από ισοβαθμήσαντες.