Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διευθυντής:   Καθηγητής  Ιωάννης Ελευσινιώτης

Γραμματεία:   Ολυμπία Μπλαντζούκα, τηλ. 210 7461493, e-mail: olbla[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:  - Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
                      - Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
                      - Νεφρολογική Νοσηλευτική

Σύνολο διδάκτρων:  2.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)

Διάρκεια σπουδών:                      4 εξάμηνα
Εξάμηνο έναρξης μαθημάτων:     Χειμερινό
Γλώσσα Διδασκαλίας:                  Ελληνική

Υποχρεωτική Παρακολούθηση μαθημάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του. Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα εξής επιστημονικά αντικείμενα: Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων / Prevention and Infection ControlΝοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη /Nursing Management of Diabetes of Children and Adults και Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal Diseases.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε διαγνωστικά κέντρα, Τμήματα  Νοσοκομείων και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και σε εξειδικευμένες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» θα δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί διδάσκοντες από τα συνολικά 32 μέλη ΔΕΠ και τα 5 ΕΔΙΠ του Τμήματος, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και όχι περισσότερο από 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής.

Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι  επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια Ειδίκευση του ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων σε άλλες ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ, μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.

Εισιτήριες Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική  γλώσσα και ορολογία. (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους).

Η διόρθωση των γραπτών γίvεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νoσηλευτικής που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μόvov όσoι υπoψήφιoι περατώσoυv επιτυχώς την παραπάνω δοκιμασία μπoρoύv vα  λάβουν μέρος στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30% (τα σχετικά μαθήματα θα αναγράφονται στην προκήρυξη)
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
  • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμίσαντες ως υπεράριθμοι.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5)  εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των κενούμενων θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων από ισοβαθμήσαντες.