Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Ελισάβετ Πατηράκη

Γραμματεία:   Ναυσικά Βιολάκη, τηλ. 210 7461485, e-mail: nviolaki[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:  - Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα
                      - Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων
                      - Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στη Νοσηλευτική Ογκολογία

Σύνολο διδάκτρων:  2.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)

Διάρκεια σπουδών:                      4 εξάμηνα
Εξάμηνο έναρξης μαθημάτων:     Χειμερινό
Γλώσσα Διδασκαλίας:                  Ελληνική

Υποχρεωτική Παρακολούθηση μαθημάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Ανακουφιστικής Φροντίδας και της Νοσηλευτικής Ογκολογίας.

Το ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία».

 


 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Κοινωνικό Λειτουργοί, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κ.ά.).

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» θα δέχεται σαράντα πέντε (45) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί διδάσκοντες από τα συνολικά 30 μέλη ΔΕΠ και τα 9 ΕΔΙΠ του Τμήματος, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και όχι περισσότερο από 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής.

Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε Ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια Ειδίκευση του ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων σε άλλες ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ, μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.

Εισιτήριες Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία, (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους). Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής, που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ, που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μόνον όσοι υποψήφιοι περατώσουν επιτυχώς την παραπάνω δοκιμασία μπορούν να λάβουν μέρος στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%.
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30% (τα σχετικά μαθήματα θα αναγράφονται στην προκήρυξη).
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%.
  • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ≥ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισων θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμίσαντες ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των κενούμενων θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισων θέσεων από ισοβαθμήσαντες.