Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Διευθύντρια:   Καθηγήτρια  Ευμορφία Κούκια

Γραμματεία:   Ευθυμία Παπανικολάου, τηλ. 210 7461505, e-mail: epapani[at]nurs.uoa[dot]gr

Σύνολο διδάκτρων:  3.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)

Διάρκεια σπουδών:                      4 εξάμηνα
Εξάμηνο έναρξης μαθημάτων:     Χειμερινό
Γλώσσα Διδασκαλίας:                  Ελληνική

Υποχρεωτική Παρακολούθηση μαθημάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία» είναι η προσφορά γνώσης και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα γενικά όπως η «ερευνητική μεθοδολογία», η «βιοστατιστική», η «επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις» καθώς και μαθήματα εξειδικευμένα, τα οποία καλύπτουν τους βασικούς τομείς της ψυχικής υγείας όπως «ειδικά θέματα ψυχιατρικής» και «ειδικά θέματα ψυχιατρικής νοσηλευτικής», «κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική», «ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων», «θεραπευτικές παρεμβάσεις» (ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και ψυχοφαρμακολογία) καθώς και ειδικά θέματα όπως όπως οι «εξαρτήσεις» και η «ψυχοκοινωνική στήριξη προσφύγων και μεταναστών».

Η μάθηση δίνεται με διδακτικό και βιωματικό τρόπο, ο μεταπτυχιακός φοιτητής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και κατευθύνεται στην εύρεση της γνώσης και στις μεθόδους εφαρμογής της στο κλινικό πεδίο, διευρύνοντας την κριτική του σκέψη μέσω της έρευνας.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε αντίστοιχους χώρους εργασίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Το ΠΜΣ, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ψυχική Υγεία».

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Υγείας (δηλ. Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Ειδικής Αγωγής και Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 κ.ε. των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία» θα δέχεται δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ ελάχιστο και δεκαοκτώ (18) κατ’ ανώτατο όριο κάθε ακαδημαϊκό έτος έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και προγραμματίζεται να απασχολεί διδάσκοντες από τα συνολικά 31 μέλη ΔΕΠ και τα 7 μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και όχι περισσότερο από 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Κάθε χρόνο κατά τον μήνα Ιούνιο (πλην της πρώτης χρονιάς από τη δημοσίευση του παρόντος), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ.

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (έντυπο του Τμήματος).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.

4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακό).

5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (σύμφωνα με ΑΣΕΠ).

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

7. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ή επικυρωμένη σχετική υπεύθυνη δήλωση).

8. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει).

9. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που χορηγεί τη συστατική επιστολή (εάν υπάρχουν).

10. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, προσκομιζόμενα σε ηλεκτρονική μορφή -CD/DVD- (εάν υπάρχουν).

11. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή παραστατικό που να αποδεικνύει ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30%(τα σχετικά μαθήματα θα αναγράφονται στην προκήρυξη).
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10% - Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ≥ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος στις προθεσμίες που ανακοινώνει το Τμήμα. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων από ισοβαθμήσαντες.